Bedrijfswaardering in uitdagende tijden

 

Door de vele uitdagingen op economisch en geopolitiek gebied met complexe effecten op het gebied van inflatie, prijsstijgingen, leveringsproblemen en capaciteits- en personeelstekorten, is het zaak om kort op de bal te spelen en scherp te acteren op alle uitdagingen die op het ondernemerspad voorbij komen. Dat geldt dus ook voor ons als wij worden ingeschakeld als waarderingsdeskundige om een onafhankelijk en objectief oordeel te geven over de waarde van een onderneming in de omstandigheid van bijvoorbeeld een geschil tussen aandeelhouders of bij een fiscaal waarderingsvraagstuk.

We zien nog wel eens in onze praktijk dat in waarderingsrapporten simpelweg het verleden wordt doorgetrokken naar de toekomst aan de hand van bijvoorbeeld historische winstformules met gewogen gemiddeldes. Dit kan echter leiden tot ongewenste situaties en onterechte uitkomsten. Zeker in de huidige omstandigheden. Terwijl nu juist ondernemers het tegenovergestelde doen; handelen onder onzekerheid en de onderneming aanpassen naar de toekomstige bestendigheid. Daarom beoordeelt een waarderingsspecialist een onderneming juist naar de toekomst en bekijkt de onderneming en het businessplan in relatie tot de marktomstandigheden en het aanpassingsvermogen om continuïteit van omzet en resultaat te waarborgen door de inzet van mensen, middelen en activa.

Bedrijfseconomisch waarderen is daarom ook geen invuloefening van een spreadsheet, hoe complex of juist eenvoudig deze ook is opgebouwd. Het is nodig om de strategie en het businessplan te toetsen aan toekomstbestendigheid, aanpassingsvermogen en flexibiliteit. Immers, het is tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend dat ondernemingen tot in lengte van dagen kunnen blijven bestaan en businessplannen ongewijzigd in stand kunnen blijven.

De oorzaak hiervan zien we op dit moment overal om ons heen; ontwrichtende problemen in de toeleveringsketen, hoge prijzen vangrondstoffen, materialen en personeelstekorten. Door globalisatie hangt alles en iedereen met elkaar samen en wederzijdse afhankelijkheden ontstaan. Ook technologische innovaties zorgen voor veranderingen en snelle ontwikkelingen binnen sectoren. Markten en verdienmodellen zullen zich hierop moeten aanpassen. Tel daar de voortdurend veranderende wet- en regelgeving, de complexe monetaire en geopolitieke spanningen en conflicten bij op en je ziet welke uitdagingen allemaal op ondernemers afkomen. In hoeverre is de onderneming dan in staat om adequaat te reageren en zich aan te passen aan de vernieuwingen en snelle ontwikkelingen?

Om gedegen koers te houden blijft een goede strategie onontbeerlijk voor de onderneming. Strategie geeft richting aan het businessplan van een organisatie en beschrijft hoe en op welke wijze de doelstellingen in de toekomst gerealiseerd moeten gaan worden. Een strategie gericht op groei creëert toegevoegde waarde, want groei zet zaken in beweging, maakt het mogelijk om te investeren en geeft nieuwe kansen om te innoveren. Hiermee kan concurrentievoordeel behouden worden. De juiste strategie is nooit af, maar wordt continue onder de loep gehouden.

Bovenstaande aspecten blijven dan ook bepalend bij het waarderen van ondernemingen. Verdieping in de marktomstandigheden en onderscheidend vermogen van de onderneming is cruciaal voor goed onderbouwde waarderingsberekeningen. Door uiteenlopende strategische scenario’s op te stellen en te onderzoeken krijgt de onderneming gedegen zicht in de effecten van zijn handelen. Dit verschaft de onderneming helder inzicht hoe er in de toekomst gewerkt kan worden aan het optimaliseren van de waarde. Natuurlijk kunnen we hierbij de toekomst niet precies voorspellen, maar we kunnen wel handelen op onze verwachtingen van marktomstandigheden, hoe lastig dit ook soms is. Het blijft ondernemen!

Andre Scheirlinck,

Partner Sophista, onderdeel van Guidon Groep

Column gepubliceerd in ZaanBusiness september 2022.

 

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?

Als je wilt weten hoe het is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten