Belangrijkste wijzigingen 2022: HR & Salarisadministraties

Bent u klaar voor 2022? Wij hebben de belangrijkste wijzigingen voor HR en salarisadministraties in 2022 op een rij gezet. 

 

Vrije ruimte werkkostenregeling

De vrije ruimte binnen de werkkostenregeling is voor 2021 verhoogd naar 3% van het fiscaal loon over de eerste € 400.000. Over het meerdere bedraagt de vrije ruimte 1,18%. Vanaf 2022 wordt het percentage over de eerste € 400.000 aangepast naar 1,7%.

Tip: Gebruik dit jaar de vrije ruimte van 3%. Dit kan niet worden doorgeschoven naar volgend jaar.

 

Bijtelling elektrische auto’s

De bijtelling van de elektrische auto’s gaat in 2022 omhoog van 12% over de eerste € 40.000 naar 16% over de eerste € 35.000.

Tip: Wanneer de aanschaf van een elektrische auto in de planning staat, kunt u overwegen deze dit jaar nog aan te schaffen.

 

Thuiswerkvergoeding en -overeenkomst

Vanaf 1 januari 2022 kunnen werkgevers maximaal € 2 per volledig of gedeeltelijk thuisgewerkte dag onbelast vergoeden. Er mag voor dezelfde dag niet ook nog een reiskostenvergoeding worden gegeven. Dit mag wel voor dagen dat er fysiek op locatie gewerkt wordt en er gereisd moet worden. Er kan een thuiswerkovereenkomst worden opgesteld zodat de afspraken duidelijk worden vastgelegd.

Tip: Ga met de werknemers in gesprek om afspraken te maken en leg deze schriftelijk vast.

 

WAB en 30% urenoverschrijding

Voor werknemers met vaste uren en een contract voor onbepaalde tijd betaalt de werkgever de lage ww-premie. Vanaf januari 2022 wordt de hoge ww-premie in rekening gebracht wanneer een werknemer in een kalenderjaar meer dan 30% extra uren heeft gewerkt en deze uitbetaald krijgt. De ww-premie wordt dan voor het hele kalenderjaar herzien.

Tip: Hou de extra gewerkte uren in de gaten; de extra uren kunnen wellicht worden beperkt of het contract kan eventueel worden aangepast.

 

Personeelslening en rente 

Wanneer een lening aan een werknemer wordt verstrekt en het is geen lening voor een woning of voor een (elektrische) fiets, dan moet de wettelijke rente in rekening worden gebracht. Dat is de rente die een bank ook in rekening brengt. Het bedrag van de rente kan eens per jaar in rekening worden gebracht of kan in het bedrag van de lening worden verwerkt.

Tip: De rente mag ook in de vrije ruimte van de werkkostenregeling worden geboekt. Let erop dat er nog wel voldoende ruimte is.

 

STAP Subsidie

De huidige scholingsaftrek in de aangifte Inkomstenbelasting van de werknemer vervalt. Hiervoor in de plaats komt per 2022 de STAP (Stimulans Arbeidsmarkt Positie). De subsidie STAP bedraagt maximaal € 1.000 en kan worden aangevraagd bij het UWV. Met deze subsidie kan een opleiding, training of cursus worden gevolgd bijvoorbeeld om een MBO-diploma te halen. Medewerkers die veel voordeel hebben van bijscholing, maken te weinig gebruik van deze mogelijkheid. Denk bijvoorbeeld aan flexwerkers, werkzoekenden en werkenden met een beroep waar minder vraag naar is.

Tip: Het getuigt van goed werkgeverschap om werknemers op deze mogelijkheid te wijzen.

 

SLIM Subsidie

Met de Stimuleringsregeling Leren en Ontwikkelen in MKB-ondernemingen (SLIM) wil het kabinet leren en ontwikkelen in het MKB vanzelfsprekend maken. De subsidie is voor allerlei nieuwe ideeën en gericht op leren en ontwikkelen, bijvoorbeeld het doorlichten van de onderneming om een ontwikkelplan te maken.

Tip: Een bedrijf dat investeert in de ontwikkeling van personeel kan aantrekkelijk zijn voor (jonge) werknemers.

 

Arbodienst

Per 1 juli 2017 zijn werkgevers conform de Arbowet verplicht om een contract af te sluiten met een arbodienst of bedrijfsarts. Dit geldt ook voor oproepkrachten of wanneer er maar één werknemer in dienst is.

Tip: Het kan voordeliger zijn om voor de werknemers een basiscontract af te sluiten. Wanneer een werknemer ziek is, worden de kosten per activiteit in rekening gebracht.

 

Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E)

Met een goede Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) krijgt u inzicht hoe de arbeidsomstandigheden en de veiligheid op de werkplek gewaarborgd zijn binnen uw organisatie. De arbodienst en wij kunnen u ondersteunen bij het uitvoeren en/of toetsen van de RI&E. Het is een verplichting om een RI&E op te (laten) maken vanuit de Arbowet.

Tip: Het is verstandig om nu te investeren in de veiligheid op het werk zodat daar eventueel op ingespeeld kan worden. Wanneer een werknemer langdurig ziek wordt, kunnen de kosten in verhouding hoger zijn.

 

Uitkering ouderschapsverlof Wet arbeid en zorg

Vanaf 2 augustus 2022 krijgen werknemers recht op een ouderschapsverlofuitkering gedurende 9 van de 26 weken bij opname van ouderschapsverlof. Hiermee voldoet het kabinet aan een Europese richtlijn die meer evenwicht tussen werk en privéleven bevordert en de gelijke behandeling van vrouwen en mannen verbetert. De uitkeringen op grond van de WAZO worden uitgevoerd door UWV.

Tip: Kijk of in de van toepassing zijnde cao aanvullende afspraken zijn vastgelegd en inventariseer of er werknemers zijn die hier gebruik van willen maken.

 

NL leert door

Dit programma is opgezet voor mensen die in de problemen kwamen omdat zij door de coronacrisis ander werk moesten doen. Het programma bestaat uit drie subsidieregelingen:

  • NL leert door met inzet van ontwikkeladvies
  • NL leert door met inzet van scholing
  • NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk.

In 2022 is er nog budget voor de afronding van de tijdvakken van de regeling NL leert door met inzet van scholing (€ 25,6 miljoen) en voor de regeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk (€ 27 miljoen).

Tip  Bekijk om welke studies/cursussen het gaat en bespreek dit met de werknemers. Zij kunnen de subsidie zelf aanvragen.

 

Wetsvoorstel toekomst pensioenen

Het wetsvoorstel moet leiden tot een vernieuwd pensioenstelsel waarbij de premie centraal staat en de uitkeringen sneller meebewegen met de economie. Hierdoor kunnen pensioenen van deelnemers en gepensioneerden sneller worden geïndexeerd. Het wetsvoorstel beschrijft daarnaast de kaders die moeten zorgen voor een evenwichtige transitie voor alle deelnemers naar het nieuwe stelsel. Ook bevat het wetsvoorstel een voorstel voor een hervorming van het nabestaandenpensioen.

Het gaat om lastige wetgeving met grote gevolgen. Begin 2022 gaat het wetsvoorstel naar de Tweede Kamer zodat het nieuwe wettelijke en fiscale kader uiterlijk per 1 januari 2023 in werking kan treden.

Tip: Vraag de huidige pensioenuitvoerder/pensioenverzekeraar om meer informatie en plan eventueel een overleg om uitleg te geven.

 

Geen rookruimtes meer per 2022

Per 1 januari 2022 geldt het rookverbod voor alle ruimtes, gebouwen en inrichtingen waar gewerkt wordt. Daarom moeten rookruimtes verdwijnen. Deze waren sinds 1 juli van het huidige jaar al afgeschaft in overheidsgebouwen.

Tip: Wanneer een cursus ‘stoppen met roken’ in het Arbo plan is opgenomen, mag deze door de werkgever onbelast worden vergoed.

 

Bovenstaande informatie betreft een korte beschrijving van de wijzigingen voor 2022. Mocht meer informatie wenselijk zijn, dan kunt u contact opnemen met uw HR-adviseur binnen onze organisatie of met Annet de Vries. Ook voor uw vragen kunt u hen vrijblijvend benaderen.

 

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?

Als je wilt weten hoe het is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten