Corona, steunpakket, fiscaliteit: volgt u het nog?

Op 21 januari jl. heeft het (demissionaire) kabinet een aanvullend steunpakket afgekondigd. Verschillende regelingen uit eerdere noodpakketten worden verlengd of verruimd, maar er zijn ook nieuwe maatregelen. Ons dossier met alle coronamaatregelen die van kracht zijn of zijn geweest, wordt dikker naarmate deze pandemie langer aanhoudt. Het voert dan ook te ver om alle regelingen uitvoerig te beschrijven of zelfs maar te benoemen.

Belangrijkste stelregel: er is veel mogelijk, maar het is en blijft maatwerk en niet altijd passend in de gegeven situatie. De ondernemer dient daarnaast zelf (of uiteraard via zijn intermediair) te verzoeken om gebruik te mogen maken van de regelingen. Het loont zeker om hierover met uw fiscaal adviseur of relatiebeheerder te sparren, zodat u zeker weet dat u gebruik maakt van alle beschikbare faciliteiten, en u zelf uw aandacht kunt richten op uw core business en de noviteiten die zich daarin voordoen. Want het mag ook gezegd worden: wat zijn veel ondernemers creatief en wat zien wij veel mooie initiatieven voorbijkomen.

 

De belangrijkste maatregelen in het kort:

 • TVL (tegemoetkoming vaste lasten) 85% subsidie van de vaste lasten vanaf 30% omzetverlies voor het eerste en tweede kwartaal 2021. Het maximale subsidiebedrag gaat omhoog van € 90.000 naar € 330.000 voor het MKB en € 400.000 voor het niet-MKB. Het minimale subsidiebedrag voor kleine ondernemers gaat omhoog van € 750 naar € 1.500. Er wordt gewerkt aan een regeling voor middelgrote land- en tuinbouwbedrijven. In het kader van Europese bepalingen vallen zij thans buiten de verhoging van de TVL en dat is onwenselijk.
 • Voorraadvergoeding detailhandel wordt verlengd en verhoogd naar een opslag van 21% op het vaste lasten percentage in de TVL (was 5,6%) tot maximaal € 200.000 in het eerste en tweede kwartaal 2021.
 • Startersregeling wordt uitgewerkt voor ondernemers die voor zichzelf zijn begonnen in de periode tussen 1 januari en 30 juni 2020. Het kabinet hoopt het loket in mei 2021 te kunnen openen. Daarnaast kunnen starters gebruik maken van corona-overbruggingskredieten tot maximaal € 35.000.
 • Corona-overbruggingslening (COL): door startups, scale-ups en innovatieve MKB ondernemingen kan deze brugfinanciering van maximaal € 2.000.000 worden aangevraagd bij de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM) of uitvoeringsorganisatie in de regio van vestiging. Er is €300 miljoen beschikbaar. Aanvragen kunnen online worden ingediend vanaf 4 januari 2021.
 • NOW-subsidie

  (Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkgelegenheid) eerste kwartaal 2021 wordt verhoogd van 80 naar 85% van de loonsom. Aanvragen is vermoedelijk mogelijk vanaf 15 februari 2021.

 • Tozo

  (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers): de uitkering kan met één maand terugwerkende kracht worden aangevraagd, dus op 1 februari 2021 vanaf 1 januari 2021. Vanaf 1 april 2021 zou een vermogenstoets worden ingevoerd, maar het kabinet ziet daarvan af. Wel wordt het inkomen van de partner meegenomen.

 • Garantiefonds voor evenementen: hiervoor is minimaal 300 miljoen euro gereserveerd. De regeling moet nog vorm krijgen, maar het idee is dat organisatoren kunnen gaan plannen zodra dat weer verantwoord is. Streefdatum is 1 juli 2021.
 • Wet Homologatie Onderhands Akkoord (WHOA): deze wet is op 1 januari jl. in werking getreden. Er komt een kredietfaciliteit voor ondernemers die hiervan gebruik willen maken, in combinatie met het Time Out Arrangement (TOA). Vooral van belang om te realiseren is dat deze combinatie bedrijven in staat zou moeten stellen een doorstart te kunnen maken zodra de situatie verbeterd is.
 • De regeling voor bijzonder uitstel van betaling

  wordt verder verlengd naar 1 juli 2021. De terugbetalingsregeling van belastingschulden in maximaal 36 maanden zal worden uitgesteld van 1 juli naar 1 oktober 2021. Daarnaast wordt bezien of sanering van belastingschulden mogelijk is bij ondernemingen die levensvatbaar zijn.

 • Werkgevers mogen vaste reiskostenvergoedingen vooralsnog onbelast blijven vergoeden tot en met 1 april 2021.
 • Werkkostenregeling 2021 wordt net als in 2020 verruimd: vrije ruimte van 3% over de loonsom tot € 400.000; daarboven geldt een percentage van 1,18% (2021). Goed om te bedenken dat de werkkostenregeling een gerichte vrijstelling voor Arbo voorzieningen kent die niet ten laste gaat van de vrij ruimte. Dat is geen overbodige luxe nu vele medewerkers thuiswerken. Denk bijvoorbeeld aan een beeldscherm, toetsenbord of werkstoel voor de thuiswerkplek.
 • Gebruikelijk loon 2021 mag ook in het jaar 2021 worden verlaagd als de B.V. geconfronteerd wordt met een omzetdaling en liquiditeitstekort door de coronacrisis. Stem dit wel even af met uw fiscalist om problemen achteraf te voorkomen.
 • Vrijval herinvesteringsreserve (HIR): normaliter wordt de HIR aan de winst toegevoegd voor zover zij niet uiterlijk in het derde jaar na het jaar waarin de reserve is ontstaan is aangewend. Dat is alleen anders als de aanwending door bijzondere omstandigheden is vertraagd en wel met de aanschaffing of voortbrenging is begonnen. De staatssecretaris heeft goedgekeurd dat ervan mag worden uitgegaan dat de coronacrisis als bijzondere omstandigheid kwalificeert; de overige voorwaarden blijven wel gelden.

 

Hoewel dit al een forse lijst is, heb ik nu niet alle maatregelen willen benoemen om de leesbaarheid van dit blog te bevorderen. Neem vooral contact met mij of mijn collega’s op als u tegen vragen aanloopt over de verschillende faciliteiten. Wij helpen u graag verder!

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?

Als je wilt weten hoe het is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten