Groei door ontwikkeling van je huidige onderneming

Jouw onderneming heeft een succesvolle startup fase doorgaan en heeft inmiddels een goede track-record en reputatie opgebouwd op de markt. De onderneming groeit hard en je ziet veel kansen en mogelijkheden in de markt om verder te groeien. Deze nieuw fase, de groeifase genoemd, betekent vaak ook behoefte aan additionele financiering. De kosten en investeringen zullen voor de baten uitgaan, waaronder investeringen in voorraden en oplopende debiteuren. Maar ook investeringen in materiële vaste activa zoals machines of voertuigen.

 

Wat zijn de mogelijkheden met betrekking tot groeifinanciering?

 

Waar in het begin de onderneming vooral gefinancierd werd door bijvoorbeeld de inbreng van eigen middelen of leningen bij familie of vrienden, soms in combinatie met middelen van informal investors of crowdfunding, heeft de onderneming nu behoefte aan groeifinanciering en daarmee vaak ook nieuwe vormen van financiering.  Groeifinanciering kan bestaan uit vreemd vermogen en eigen vermogen.

 

Wat zijn de voor- en nadelen van ieder vorm? 

 

Eigen vermogen heeft als voordeel dat met een uitgifte van nieuwe aandelen je kennis in huis haalt om de onderneming verder te laten groeien. Ook betaal je geen rente, neemt de solvabiliteit sterk toe en draag je gezamenlijk het risico van de onderneming.  Daar tegenover staat dat je ook zeggenschap uit handen geeft en je niet meer alleen de touwtjes in handen hebt. In sommige transacties worden cumulatief preferente aandelen uitgegeven waar wel jaarlijkse vergoeding zal moeten worden betaald.

Bij financiering met vreemd vermogen daarentegen houd je wel zelf de controle maar kunnen de extra (rente)lasten de groei van de onderneming iets remmen. Vaak is een combinatie van meerdere vormen van financiering de beste oplossing. Dit wordt ook wel gestapeld financieren genoemd. Een voordeel van financiering verdelen over meerdere financiers is dat een onderneming haar risico spreidt. Verder is er een grotere kans op het verkrijgen van financiering doordat het leenbedrag voor de individuele financier lager is. Een nadeel hiervan is dat gestapeld financieren om kennis vraagt van alle verschillende financieringsvormen en er conflicterende afspraken over zekerheden plaats kunnen gaan vinden tussen de verschillende financiers.

In het vervolg van dit blog zullen wij verder inzoomen op de mogelijkheden van groeifinanciering met vreemd vermogen. Key bij financiering is dat de ondernemer een duidelijke visie heeft met een goed onderbouwd groeiplan. Weinig partijen zullen bereid zijn financiering te verschaffen als er geen duidelijk plan ligt waar je naartoe wilt en hoe je dit wilt bereiken. Daarnaast zal het vertrouwen moeten worden gewonnen dat de onderneming voldoende cashflow zal realiseren om de rente en aflossingen te kunnen voldoen. Zorg er daarom voor dat je jouw onderneming goed in de greep hebt met kwalitatieve en kwantitatieve KPI’s en de ratio’s en convenanten waarop de financiers monitoren ook zelf direct inzichtelijk hebt.

Groei door ontwikkeling - Type financiering

Zoals in het figuur hierboven aangegeven zijn er veel verschillende financieringsvormen. Snelgroeiende ondernemingen hebben vaak moeite om voldoende financiering op te halen. Een tweetal flexibele financieringsvormen die in een groeifase een aantrekkelijke optie zijn, zullen wij hierna behandelen. Beide zijn activa gebaseerde financieringsvormen, dit betekent dat ze direct gekoppeld zijn aan activa.  

 

Werkkapitaal financiering 

 

Werkkapitaal is het geld dat een onderneming nodig heeft om de dagelijkse operatie te financieren. Denk hierbij aan het betalen van leveranciers, het uitkeren van salarissen en het aanvullen van voorraden. Voor de financiering van werkkapitaal zijn verschillende soorten financiering mogelijk. Hierbij valt te denken aan een rekening courant krediet bij een bank, een kortlopende lening of debiteuren factoring.

Bij factoring krijgt de onderneming direct zijn geld van een debiteur. Factoring kent twee verschillende soorten, traditionele factoring of American factoring. Bij traditionele factoring wordt de volledige debiteurenportefeuille over gedragen aan de factoringmaatschappij. Deze verstrekt een krediet op basis van de waarde van de portefeuille in ruil voor een vast bedrag of percentage van de omzet. American factoring is flexibeler en kan al vanaf één factuur. De onderneming bepaald zelf welke facturen worden ondergebracht bij de factoringmaatschappij.

 

Financiering van bedrijfsmiddelen

 

Naast werkkapitaal zijn er ook investeringen nodig in overige bedrijfsmiddelen zoals vastgoed, auto’s inventaris, computers, machines of productontwikkeling om de onderneming verder te laten groeien.  Dit zijn grotere investeringen voor een onderneming en dergelijke investeringen worden vaak gefinancierd met (middel)lange leningen. Naast een lening kan ook gedacht worden aan leasing, hierbij hoeft er niet in één keer een groot bedrag geleend te worden maar wordt dit verspreid over een vooraf vastgestelde periode. Bij leasing worden twee soorten onderscheiden. Financial lease en operational lease. Financial lease kan gezien worden als koop op afbetaling, de onderneming is eigenaar en draagt het economisch risico van het geleasede goed.

Bij operational lease is de onderneming de gebruiker van een goed maar geen eigenaar en draagt het geen economisch risico. Voordelen van leasing is dat de financiering om een object gaat waardoor de beoordeling voor een financier eenvoudiger is. De financiering graad ligt dan ook vaak hoger dan bij leningen. Lease financiert tot 100% waar leningen vaak voor maar tussen 40% en 75% van de waarde van een bedrijfsmiddel financieren.

Financiering: de vuistregel

Een vuistregel bij financiering is om korte termijn behoeften (met een looptijd van maximaal een jaar, voorbeelden hiervan zijn debiteuren en belastingen) met middelen op korte termijn te financieren en lange termijn behoeften (zoals investeringen) te financieren met lange termijn vermogen.  De financieringsvorm moet aansluiten bij het soort investering dat de onderneming doet.

Bij Sophista hebben wij regelmatig contact met allerlei soorten financiers en hebben wij al vele ondernemingen geholpen met hun (her)financieringsvraagstukken. Ben jij benieuwd wat de beste optie voor groeifinanciering is voor jouw onderneming? Neem dan gerust contact met ons op. Het team van Sophista helpt u hier graag bij!

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?
Als je wilt weten hoe is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten