Operationele kasstroom berekenen

De netto contante waarde van de operationele kasstroom berekenen

Een kasstroomoverzicht geeft inzicht in de liquiditeit van een onderneming. Het berekenen van de operationele kasstroom maakt duidelijk in hoeverre een onderneming de resultaten over de afgelopen periode in liquide middelen heeft kunnen omzetten, rekening houdend met afschrijvingen en veranderingen in waarde van de vlottende activa en korte-termijnschulden. De operationele kasstroom berekenen die in de toekomst kan worden uitgekeerd aan verschaffers van vreemd en eigen vermogen is ook de basis voor het bepalen van de waarde van de onderneming volgens de verschillende Discounted Cashflow methodes.

 

De operationele kasstroom berekenen

De Discounted Cashflow methodes zijn waarderingsmethodes die zuiver toekomstgericht zijn. Deze methodes zijn gebaseerd op de veronderstelling dat de waarde van de onderneming gelijk is aan de netto contante waarde van de operationele vrije kasstromen die in de toekomst uiteindelijk aan de verschaffers van vreemd en eigen vermogen worden uitgekeerd. Bij deze methodes wordt getracht de toekomstvisie te vertalen in prognoses voor toekomstige jaren, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen de expliciete prognoseperiode en de restwaarde periode. Op basis van deze prognoses wordt de operationele vrije kasstroom berekend die beschikbaar komt uit de ondernemingsactiviteiten van de vennootschap in combinatie met additionele investeringen in werkkapitaal en investeringen in vaste activa. De operationele kasstroom berekenen gaat als volgt:

Bedrijfsresultaat (EBIT)

+/+ Afschrijvingen

+/+ Mutaties in voorzieningen

-/- Operationele belastingen

________________________________

Bruto operationele kasstroom

-/- Additionele investeringen in werkkapitaal

-/- Netto investeringen in vaste activa

_____________________________

Operationele vrije kasstroom

 

De netto contante waarde van de operationele kasstroom berekenen

De aldus bepaalde operationele vrije kasstroom worden verdisconteerd naar het waarderingstijdstip. De disconteringsvoet wordt bepaald door de gewogen rendementseis die vermogensverschaffers van vreemd vermogen en eigen vermogen redelijkerwijs aan de vennootschap zullen stellen.

De restwaarde is de waarde van de operationele vrije kasstroom na de expliciete prognoseperiode. Voor het bepalen van de restwaarde wordt verondersteld dat de onderneming een stabiele fase heeft bereikt en dat de investeringen geen additionele waarde meer creëren rekening houdend met de algemene groeivoet van de economie. De restwaarde is dan gelijk aan de berekende operationele vrije kasstroom in het eerste jaar na de prognoseperiode gedeeld door de disconteringsvoet. Vervolgens wordt deze restwaarde verdisconteerd naar het waarderingstijdstip.

De waarde van de prognoseperiode en de restwaarde die zijn verkregen door het berekenen van de netto contante waarde van de operationele vrije kasstromen, vormen samen de ondernemingswaarde. Om tenslotte de waarde van het eigen vermogen per waarderingstijdstip te kunnen berekenen worden de marktwaarde van de rentedragende schulden afgetrokken en de eventueel aanwezige overtollige liquide middelen bij de ondernemingswaarde opgeteld.

 

Uw onderneming laten waarderen door Sophista?

Het waarderen van een onderneming op basis van een Discounted Cashflow methode vereist een goede voorbereiding. Zo dient er een uitgebreide ondernemingsanalyse te worden verricht en voor het berekenen van de operationele vrije kasstroom dienen betrouwbare prognoses te worden opgesteld. Het team van Sophista helpt u hier graag bij. Voor vragen kunt u te allen tijde contact opnemen met André Scheirlinck.

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?
Als je wilt weten hoe is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten