Wat je moet weten van NOW 3.2

Wij merken dat de NOW-regeling voor veel ondernemers complex is! Dit komt vooral doordat voor de verschillende opeenvolgende NOW-regelingen op zichzelf net weer even anders zijn dan haar voorganger. Voor het totaalbeeld verwijzen wij naar de infographic van het UWV https://www.uwv.nl/werkgevers/Images/Overzicht%20NOW.pdf. Hieronder gaan wij in op de NOW 3.2 regeling die vanaf 15 februari jl. is aan te vragen via het aanvraagloket van het UWV. 

 

Wat is de inhoud van de regeling?

 • De tweede aanvraag NOW 3.2 geldt voor een periode van 3 maanden en heeft betrekking op omzetdalingen per 1 januari 2021 (tot en met 31 maart 2021), per 1 februari 2021 (tot en met 30 april 2021) of per 1 maart 2021 (tot en met 31 mei 2021);

  De aanvrager kiest zelf de startdatum van deze meetperiode van 3 maanden wanneer er geen NOW 3.1 is aangevraagd. Is er wel NOW 3.1 aangevraagd, dan moet de meetperiode van NOW 3.2 aansluiten op de aanvraagperiode van NOW 3.1;

 • De omzet uit 2019 gedeeld door 4 (3-maandsperiode 2019) wordt vergeleken met de (verwachte) omzet in de gekozen 3-maandsperiode voor NOW 3.2. Bij een omzetverlies van tenminste 20% kan de aanvraag voor de NOW 3.2-subsidie worden ingediend;
 • Indien de werkgever onderdeel is van een groep (concern), dan moet de omzetdaling voor de gehele groep worden vastgesteld. De subsidieaanvraag zelf wordt per loonheffingennummer van de groep ingediend, waarbij voor iedere aanvraag hetzelfde percentage omzetdaling wordt gehanteerd;
 • Wanneer op concernniveau minder dan 20% omzetverlies geldt, terwijl een werkmaatschappij als onderdeel van dit concern zelf tenminste 20% omzetverlies heeft, kan deze werkmaatschappij onder voorwaarden toch in aanmerking komen voor NOW 3.2. Deze werkmaatschappij moet dan wel een eigen rechtspersoonlijkheid hebben;
 • De NOW 3.2-subsidie wordt, ongeacht de gekozen 3-maandsperiode voor het vaststellen van het omzetverlies, uitgekeerd voor de betaling van salarissen en loonkosten uit de periode 1 januari 2021 tot 1 april 2021. De tegemoetkoming wordt gebaseerd op de loonsom over de maand juni 2020.

 

Hoe wordt de hoogte van de subsidie bepaald?

 • De hoogte van de tegemoetkoming is in dit tweede deel van de NOW 3 afhankelijk van de omzetdaling en bedraagt maximaal 85% van de loonsom. De loonsom van de maand juni 2020 is hierbij in beginsel bepalend (de loonsom van juni 2020 op peildatum 26 augustus 2020), met een maximum van € 9.718 per werknemer;
 • Boven op de loonsom hanteert het UWV een uniforme opslag van 40%, ter compensatie van te betalen (te reserveren) vakantietoeslag, pensioenpremies en premies werknemersverzekeringen;
 • UWV verstrekt een voorschot van de aangevraagde subsidie van 80% en betaalt dit voorschot subsidiebedrag in 3 termijnen.

Hoe werkt de vaststelling van de subsidie?

 • Achteraf worden de werkelijke omzetdaling en de werkelijke loonsom vastgesteld en vindt een correctie in positieve of negatieve zin plaats. Hiertoe moet een aparte, definitieve subsidieaanvraag worden ingediend, voorzien van – afhankelijk van de hoogte van het voorschot en het definitieve subsidiebedrag – een derdenverklaring of een accountantsverklaring;
 • De loonsom mag in de subsidieperiode met 10% dalen (ten opzichte van de loonsom van juni 2020) zonder dat dit ten koste gaat van de definitieve tegemoetkoming;
 • De extra verlaging van de tegemoetkoming bij bedrijfseconomisch ontslag is niet meer van toepassing.

Welke voorwaarden heeft de NOW3.2?

 • De ontvangen NOW-subsidie wordt gebruikt om het loon tijdens de subsidieperiode zoveel mogelijk aan de werknemers door te betalen, ongeacht de contractvorm. Een dalende loonsom leidt tot een lagere tegemoetkoming;
 • Werkgevers zijn verplicht om de werknemers (personeelsvertegenwoordiging) te informeren over een toegekende aanvraag;
 • De werkgever spant zich in om de werknemer, in geval van ontslag of bij het niet verlengen van de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd, te begeleiden naar ander werk;
 • De werkgever stimuleert werknemers om zich bij of om te scholen en legt hiervoor bij de NOW-aanvraag ook een verklaring af. Via Nederland leert door kunnen werknemers kosteloos online scholing volgen en adviezen voor ontwikkeling krijgen;
 • In geval van een aanvraag voor bedrijfseconomisch ontslag, heeft een werkgever inspanningsplicht om de werknemers te begeleiden naar ander werk en meldt de werkgever de aanvraag binnen 5 werkdagen via UWV Telefoon NOW. Doet de werkgever dit laatste niet, dan wordt de definitieve tegemoetkoming met 5% verlaagd.
 • Het is niet toegestaan om over 2020 en tot en met de aandeelhoudersvergadering in 2021 dividend, winstuitkeringen of bonussen uit te keren aan bestuur en directie en er mogen geen eigen aandelen worden ingekocht, wanneer sprake is van een tegemoetkoming NOW op of boven het bedrag waarvoor een accountantsverklaring is vereist (voorschot tegemoetkoming is € 100.000 of meer of de definitieve tegemoetkoming bedraagt € 125.000 of meer). Voor werkmaatschappijen die als onderdeel van een concern een NOW-subsidie hebben ontvangen, geldt dit drempelbedrag niet, zij moeten zich hier altijd aan houden. Bij aanvraag met omzet, bepaald op concernniveau, geldt het verbod alleen voor de rechtspersoon die NOW aanvraagt. Voor bedrijfsonderdelen die geen NOW hebben aangevraagd, geldt het verbod dan niet. Het verbod geldt wel voor het gehele concern als de aanvraag op werkmaatschappij wordt ingediend, ongeacht de hoogte van de tegemoetkoming;
 • Werkgevers moeten (tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie) een controleerbare administratie voeren waarin alle gegevens die van belang zijn voor de aanvraag, door UWV kunnen worden gecontroleerd en moeten tevens (tot 5 jaar na vaststelling van de subsidie) meewerken aan onderzoek van UWV en het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid als dat nodig is om een beslissing over uw tegemoetkoming te nemen;
 • Werkgevers moeten loonaangifte doen op grond van de van de Wet op de Loonbelasting 1964 op de voorgeschreven momenten;
 • De werkgever belt direct met UWV, wanneer zich zaken voordoen die gevolgen hebben op de hoogte van de NOW tegemoetkoming en van belang kunnen zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling van de subsidie. Indien Actan deze voor u heeft ingediend, ontvangen wij deze informatie ook graag zo spoedig mogelijk van u;
 • De werkgever moet na afloop van de subsidieperiode een definitieve opgave van de omzetdaling indienen met daarbij (onder voorwaarden) een derdenverklaring (voorschotbedrag € 20.000 – € 100.000 of definitief bedrag € 25.000 – € 125.000) of een accountantsverklaring (voorschot bedrag vanaf € 100.000 of definitief bedrag vanaf € 125.000).

 

Welke gegevens zijn nodig voor de aanvraag?

 • Bedrijfsgegevens als NAW-gegevens, mobiel telefoonnummer, emailadres en naam contactpersoon, inschrijfnummer KvK;
 • Loonheffingennummer per werkgever;
 • De van toepassing zijnde 3-maandsperiode waarover tenminste 20% omzetverlies wordt verwacht;
 • Het verwachte percentage omzetverlies in bovenstaande periode;
 • Het rekeningnummer en naam van de rekeninghouder (het rekeningnummer dat de Belastingdienst gebruikt om te veel betaalde loonheffingen terug te betalen) en een kopie van een bankafschrift (scan of schermafbeelding) van dit nummer. Rekeningnummer en naam rekeninghouder moeten goed zichtbaar zijn;
 • Een intentieverklaring waarmee verklaart wordt dat de juiste en volledige informatie is verstrekt, dat duidelijk is dat de bepalingen vanuit de Algemene Wet Bestuursrecht van toepassing zijn op de aanvraag, dat geen surseance of faillissement is aangevraagd, dat akkoord wordt gegaan met het verwerken van de gegevens volgens de AVG, dat de aanvrager bevoegd is om het bedrijf te vertegenwoordigen (dat mag ook iemand zijn die door de werkgever is gemachtigd.

 

Indien u aan alle voorwaarden voldoet, kunt u de aanvraag zelf bij UWV indienen of kunt u het indienen van de aanvraag aan Guidon Groep uitbesteden.

Kom werken bij de Guidon Groep

EN… HOE WERKT ‘T BIJ DE GUIDON GROEP?

Als je wilt weten hoe het is om bij Guidon Groep te werken, kun je dat natuurlijk het beste vragen aan mensen die nog niet zo lang in dienst zijn. Zij kijken met een frisse blik naar de organisatie en naar hun collega’s. Dit zijn hun verhalen.

Plan direct een belafspraak met één van onze specialisten